Thông báo mời đấu giá phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia đấu gia phế liệu
Đăng ngày 13/10/2021
Thông tin chi tiết tại đây