Thông báo mời đấu giá phế liệu

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu
đăng ngày 22/11/2021
Thông tin chi tiết tại đây