Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-02 Cung cấp cao su bọc ống ép in Intaglio
Đăng ngày 21/6/2022
Thông tin chi tiết tại đây