Thông báo mời thầu gói thầu VTP 22-27 Cung cấp 200.800 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Thông báo mời thầu gói thầu VTP 22-27 Cung cấp 200.800 lít dung dịch NaOH 36 độ Bé
Đăng ngày 24/6/2022
Thông tin chi tiết tại đây