Thông báo mời thầu gói thầu Khám chuyên khoa phụ sản nữ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2019

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Khám chuyên khoa phụ sản nữ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2019
Thông tin chi tiết tại đây