Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-09 Cung cấp dây sợi se

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-09 Cung cấp dây sợi se
Thông tin chi tiết tại đây