Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-13 Cung cấp dung dịch rửa bản in và cao su cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-13 Cung cấp dung dịch rửa bản in và cao su cho máy in
Thông tin chi tiết tại đây