Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3
Thông tin chi tiết tại đây