Thông báo danh sách ngắn gói thầu VTC21-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B93 năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có danh sách ngắn gói thầu VTC21-03 Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B93 năm 2021
Đăng ngày 15/9/2020
Thông tin chi tiết tại đây