Thông báo mời thầu gói thầu Phòng chống mối - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Phòng chống mối - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 16/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây