Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-07 Cung cấp 94.600 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-07 Cung cấp 94.600 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải
Đăng ngày 30/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây