Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong
Đăng ngày 20/01/2021
Thông tin chi tiết tại đây