Thông báo mời thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2021-2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt năm 2021-2022
Đăng ngày 14/5/2021
Thông tin chi tiết tại đây