Thông báo mời thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2021
Đăng ngày 12/11/2021
Thông tin chi tiết tại đây