Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-04 Cung cấp dung dịch NaOH 36 độ Bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-04 Cung cấp dung dịch NaOH 36 độ Bé
Đăng ngày 26/01/2022
Thông tin chi tiết tại đây