Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-07 Cung cấp dung dịch H2SO4 50%

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-07 Cung cấp dung dịch H2SO4 50%
Đăng ngày 26/01/2022
Thông tin chi tiết tại đây