Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-12 Cung cấp dây sợi se

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-12 Cung cấp dây sợi se
Đăng ngày 28/01/2022
Thông tin chi tiết tại đây