Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp xe ô tô phục vụ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp xe ô tô phục vụ CBCNV Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 25/4/2022
Thông tin chi tiết tại đây