Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-13 Cung cấp hóa chất đúc lô

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-13 Cung cấp hóa chất đúc lô
Đăng ngày 13/5/2022
Thông tin chi tiết tại đây