Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy - Nhà máy In tiền Quốc gia
Thông tin chi tiết tại đây