Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa tổ tạp vụ, trần tầng 2 nhà A2 và một số công việc khác

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa tổ tạp vụ, trần tầng 2 nhà A2 và một số công việc khác
Thông tin chi tiết tại đây