Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-11 Cung cấp 16 tấm cao su in số

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-11 Cung cấp 16 tấm cao su in số
Thông tin chi tiết tại đây