Thông báo mời thầu gói thầu VTP20-22 Cung cấp dầu cho máy in

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP20-22 Cung cấp dầu cho máy in
Thông tin chi tiết tại đây