Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-06 Cung cấp giấy in offset (lần 2)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-06 Cung cấp giấy in offset (lần 2)
Thông tin chi tiết tại đây