Đề nghị báo giá thiết bị

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua thiết bị phục vụ sản xuất
Thông tin chi tiết tại đây