Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt bổ sung lần 2

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt bổ sung lần 2
Thông tin chi tiết tại đây