Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc, vật tư y tế năm 2020-2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp thuốc, vật tư y tế năm 2020-2021
Thông tin chi tiết tại đây