Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-19 Cung cấp băng thếp cho hoàn thiện sản phẩm

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-19 Cung cấp băng thếp cho hoàn thiện sản phẩm
Thông tin chi tiết tại đây