Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản
Thông tin chi tiết tại đây