Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-32 Cung cấp 48000 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP20-32 Cung cấp 48000 lít dầu thầu dầu sunfonat cho hệ thống xử lý nước thải
Thông tin chi tiết tại đây