Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 13/10/2020
Thông tin chi tiết tại đây