Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, A3, khu nhà ăn ca

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa một số công việc trong khu nhà A1, A3, khu nhà ăn ca
Đăng ngày 20/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây