Thông báo mời đấu giá

Nhà máy In tiền Quốc gia tổ chức đấu giá phế liệu
Đăng ngày 07/01/2021
Thông tin chi tiết tại đây đây