Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-15 Cung cấp cao su in số

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-15 Cung cấp cao su in số
Đăng ngày 11/5/2021
Thông tin chi tiết tại đây