Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-31 Cung cấp dao tiện lô kim cương

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-31 Cung cấp dao tiện lô kim cương
Đăng ngày 11/5/2021
Thông tin chi tiết tại đây