Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-26 Cung cấp chì viên niêm phong
Đăng ngày 04/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây