Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đặc biệt năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đặc biệt năm 2021
Đăng ngày 11/6/2021
Thông tin chi tiết tại đây