Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 29/7/2021
Thông tin chi tiết tại đây