Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giầy bảo hộ cho người lao động năm 2021

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giầy bảo hộ cho người lao động năm 2021
Đăng ngày 30/7/2021
Thông tin chi tiết tại đây