Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện công trình Xây dựng tạm khu vực để xe máy, xe ô tô cho CBCNV

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện công trình Xây dựng tạm khu vực để xe máy, xe ô tô cho CBCNV
Đăng ngày 11/10/2021
Thông tin chi tiết tại đây