Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Xây dựng hệ thống mạng nội bộ - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 26/01/2022
Thông tin chi tiết tại đây