Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp phụ tùng cho các máy In KBBNS
Thông tin chi tiết tại đây