Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2022-2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2022-2023
Đăng ngày 30/9/2022
Thông tin chi tiết tại đây