Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2020

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên Nhà máy In tiền Quốc gia năm 2020
Đăng ngày 06/10/2020
Thông tin chi tiết tại đây