Thông báo mời thầu gói thầu VTP21-18 Cung cấp chất tẩy rửa lô (lần 2)

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP21-18 Cung cấp chất tẩy rửa lô (lần 2)
Đăng ngày 22/7/2021
Thông tin chi tiết tại đây