Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dao máy cắt
Đăng ngày 22/7/2021
Thông tin chi tiết tại đây