Thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Xây dựng trạm bơm cải tạo thoát nước - Nhà máy In tiền Quốc gia
Đăng ngày 14/9/2021
Thông tin chi tiết tại đây