Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bộ trao đổi nhiệt cho bể mạ Niken

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bộ trao đổi nhiệt cho bể mạ Niken
Đăng ngày 13/10/2021
Thông tin chi tiết tại đây