Thông báo mời thầu gói thầu VTP22-05 Cung cấp dung dịch FeCl3 18 độ bé

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có thông báo mời thầu gói thầu VTP22-05 Cung cấp dung dịch FeCl3 18 độ bé
Đăng ngày 26/01/2022
Thông tin chi tiết tại đây