Thông báo cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Nhà máy In tiền Quốc gia
Thông báo cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Nhà máy In tiền Quốc gia
Ngày 19/08/2015, Nhà máy In tiền Quốc gia có thông báo số 337/TAB-NMI-VP về việc cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) Nhà máy In tiền quốc gia